Change Language Thai English
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) (Local Performance Assessment : LPA) องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 :: 555555WWW.LHORYUNG.GO.TH ::55555
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318    โทรสาร : 076-494319
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@lhoryung.go.th    www.lhoryung.go.th
 
(สถ-อปท) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท)
(Local Performance Assessment : LPA)
 
 
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี 2564
      รายงานผลการประเมิน LPA 2563
 


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถ-อปท)
(Local Performance Assessment : LPA)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@lhoryung.go.th
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.lhoryung.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.